jueves, 15 de marzo de 2012

Improvisació / Improvisación

La improvisació és el fet de transmetre o generar de manera espontània una idea o sentiment a través de la imaginació i l'aplicació de recursos de la matèria, és realment "art" quan els recursos mostren amb luxe de detalls un domini de l'art emprès i un balanç perfecte d'idees desenvolupament i desenllaç de el transmès.

És un valuós recurs en les arts que estimula la creativitat dels participants, tant en les habilitats del pensament, com les expressions corporals. per improvisar hem de tenir en compte el que volem realitzar i deixar-nos portar per la fluïdesa del tema.

Improvisar significa realitzar alguna cosa sense haver-ho preparat amb anterioritat, però, en l'actuació és un recurs que permet desenvolupar la capacitat interpretativa en els diàlegs i moviments. No és falta de preparació, més aviat consisteix en l'habilitat per fer una tasca escènica aviat i sense prèvia preparació.

En música, improvisar, és quan ja no es pot acceptar les condicions de crear una melodia amb un caràcter propi prenent com a referència una idea o model que el músic ha escoltat o imaginat prèviament. Per poder improvisar cal tenir coneixements d'harmonia per poder conèixer que notes es poden donar en cada moment. La improvisació es sol fer sobre una progressió d'acords utilitzant els Modes Grecs i alguna escala en particular, com ara les escales pentatòniques. Quan un músic és experimentat es poden fer variacions fora del to o per exemple intercanvis modals.

La improvisació lliure és música improvisada sense regles prèvies establertes, seqüències d'acords o melodies prèviament acordades. De vegades els músics realitzen un esforç actiu per evitar referenciar a generos musicals recognoscibles. El terme és en alguna forma paradoxal en tant pot ser considerat com una tècnica (emprada per qualsevol músic que vol oblidar-se de gèneres rígids i formes) i com a gènere recognoscible en si mateix.


La improvisación es el hecho de transmitir o generar de forma espontánea una idea o sentimiento a través de la imaginación y la aplicación de recursos de la materia, es realmente "arte" cuando los recursos muestran con lujo de detalles un dominio del arte emprendido y un balance perfecto de ideas desarrollo y desenlace de lo transmitido.

Es un valioso recurso en las artes que estimula la creatividad de los participantes, tanto en las habilidades del pensamiento, como las expresiones corporales. para improvisar debemos de tener en cuenta lo que queremos realizar y dejarnos llevar por la fluidez del tema.

Improvisar significa realizar algo sin haberlo preparado con anterioridad; sin embargo, en la actuación es un recurso que permite desarrollar la capacidad interpretativa en los diálogos y movimientos. No es falta de preparación; más bien consiste en la habilidad para hacer una tarea escénica pronto y sin previa preparación.

En música, improvisar, es cuando ya no se puede aceptar las condiciones de crear una melodía con un carácter propio tomando como referencia una idea o modelo que el músico ha escuchado o imaginado previamente. Para poder improvisar se necesita tener conocimientos de armonía para poder conocer que notas se pueden dar en cada momento. La improvisación se suele hacer sobre una progresión de acordes utilizando los Modos Griegos y alguna escala en particular, como por ejemplo las escalas pentatónicas. Cuando un músico es experimentado se pueden hacer variaciones fuera del tono o por ejemplo intercambios modales.

La improvisación libre es música improvisada sin reglas previas establecidas, secuencias de acordes o melodías previamente acordadas. A veces los músicos realizan un esfuerzo activo para evitar referenciar a generos musicales reconocibles. El término es en alguna forma paradójico en tanto puede ser considerado como una técnica (empleada por cualquier músico que quiere olvidarse de géneros rígidos y formas) y como género reconocible en sí mismo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario