Associació Cultural OME

L'Associació Cultural OME es constitueix el 9 de març de 2010 a la ciutat de Barcelona, sent els seus membres fundadors Juan Crek, Meralis Castrillo i Maria Francesca Spera.

Els fins de l’associació són:

La difusió de la creació artística tals com la música, la pintura, la poesia, la narrativa i la seva relació amb altres disciplines com l’arquitectura, la medicina, la filosofia, les arts escèniques i la dansa. També es proposa com a tasca primordial la difusió de creadors musicals que mostrin las seves creacions només amb instruments i mitjans acústics. Així mateix el intercanvi entre Europa i Iberoamérica de creadors artístics.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Edició de un butlletí, concerts, audicions, conferències i cicles d’intercanvi creatiu.


La Asociación Cultural OME se constituye el 9 de marzo de 2010 en la ciudad de Barcelona, siendo sus miembros fundadores Juan Crek, Meralis Castrillo y María Francisca Spera.

Los fines de la asociación son:

La difusión de la creación artística tales como la música, la pintura, la poesía, la narrativa y su relación con otras disciplinas como la arquitectura, la medicina, la filosofía, las artes escénicas y la danza. También se propone como tarea primordial la difusión de creadores musicales que muestren las sus creaciones sólo con instrumentos y medios acústicos. Asimismo el intercambio entre Europa y Iberoamérica de creadores artísticos.

Para conseguir sus fines, la asociación realiza las actividades siguientes:

Edición de un boletín, conciertos, audiciones, conferencias y ciclos de intercambio creativo.