miércoles, 21 de marzo de 2012

Música experimental

La música experimental és un gènere musical que busca expandir les nocions existents de la música. La seva tasca consisteix a treballar amb idees i formes encara no desenvolupades prou en l'àmbit musical i experimentar activament amb elles a la recerca de nous estímuls que puguin reorganitzar els seus propis conceptes artístics.

Música experimental és un terme introduït per John Cage el 1955. Segons Cage, un fet experimental és aquell que produeix resultats no previsibles.

En un sentit més ampli també es refereix a la música que busca desafiar les nocions preestablertes de què és la música. Aquest terme també va ser utilitzat originalment per designar a la música electroacústica en els inicis d'aquesta. 

Aquest tipus de música busca constantment produir sons i "efectes" nous dels instruments. Alguns d'ells són:

Preparar instruments: Això consisteix a agregar prèviament altres objectes en certes parts de l'instrument per produir diferents timbres o efectes. Per exemple col · locar pedretes i fustes entre les cordes d'un piano (piano preparat). 

Clústers: És la superposició de gran quantitat de notes, generalment per grau conjunt (com quan donem suport a les dues mans sobre el teclat d'un piano). 

Creació de nous instruments, modificació dels instruments tradicionals o utilització d'objectes de la vida quotidiana per produir sons.Formes de tocar no-convencionals: glissando, Frullato, col legno, etc. Són formes de produir altres timbres i sons de l'instrument o veu utilitzant altres tècniques, però sense modificar l'instrument ni agregar objectes. 

Experimentació amb noves tecnologies: és buscar combinacions d'efectes musicals, o la creació d'ells (ajuntant trémolo, amb ressò, etc.). 

A continuació es reprodueixen diversos escrits de John Cage sobre el concepte de música experimental: 

En aquesta música no hi ha res més que sons: sons que han estat escrits i sons que no ho han estat. Els que no ho han estat semblen silencis en la música escrita i obren el camí de la música a aquells sons que es produeixen en un entorn físic. És una obertura que existeix també en l'escultura i en l'arquitectura contemporànies. Els edificis de vidre de Mies Van der Rohe o quan es contemplen les construccions en tela metàl · lica de l'escultor Richard Lippold és inevitable que es vegin altres coses, inclosa la gent, si és que hi ha persones en aquest moment. No hi ha l'espai buit ni el temps buit, sempre hi ha alguna cosa a veure, una cosa que sentir. S'ha de triar. Si no es volen abandonar els intents de controlar el so es podrà complicar la tècnica musical tendint a aproximar-se a les noves possibilitats ia la nova consciència. O bé, es podrà abandonar tot intent de controlar el so, llevar-se el so del cap i posar-se a descobrir mitjans que consentin als sons l'ésser ells mateixos, en comptes de ser el vehicle de les teories humana o expressió dels sentiments del home.

L'emoció es produeix en la persona que ja la té. I els sons, quan es consent que siguin ells mateixos, no exigeixen del que els escolta que ho faci sense cap sentiment. Tot el que s'entén per la capacitat de resposta és just el contrari. Música nova: audició nova. No l'intent de comprendre una cosa que es diu, perquè, si es digués alguna cosa, les formes de les paraules s'adaptarien als sons. Només una atenció a l'activitat dels sons. 


Aquell que es dediqui a la música experimental troba els mitjans per separar-se de l'activitat dels sons que produeix. Alguns utilitzen operacions aleatòries, preses de fonts antigues com el llibre de les transformacions (I King) xinès, o modernes, com les taules dels nombres casuals que també utilitzen els físics en les seves investigacions. El camp total de les possibilitats pot repartir amb aproximació més o menys, i els sons existents a l'interior d'aquestes reparticions es poden numerar.
La música experimental es un género musical que busca expandir las nociones existentes de la música.

Su labor consiste en trabajar con ideas y formas aún no desarrolladas suficientemente en el ámbito musical y experimentar activamente con ellas a la búsqueda de nuevos estímulos que puedan reorganizar sus propios conceptos artísticos.

Música experimental es un término introducido por John Cage en 1955. Según Cage, un hecho experimental es aquel que produce resultados no previsibles.


En un sentido más amplio también se refiere a la música que busca desafiar las nociones preestablecidas de qué es la música. Este término también fue utilizado originalmente para designar a la música electroacústica en los inicios de esta.

Este tipo de música busca constantemente producir sonidos y "efectos" nuevos de los instrumentos. Algunos de ellos son:


Preparar instrumentos: Esto consiste en agregar previamente otros objetos en ciertas partes del instrumento para producir distintos timbres o efectos. Por ejemplo colocar piedritas y maderas entre las cuerdas de un piano (piano preparado).


Clústers: Es la superposición de gran cantidad de notas, generalmente por grado conjunto (como cuando apoyamos las dos manos sobre el teclado de un piano).


Creación de nuevos instrumentos, modificación de los instrumentos tradicionales o utilización de objetos de la vida cotidiana para producir sonidos.


Formas de tocar no-convencionales: glissando, frullato, col legno, etc. Son formas de producir otros timbres y sonidos del instrumento o voz utilizando otras técnicas, pero sin modificar el instrumento ni agregarle objetos.


Experimentación con nuevas tecnologías: es buscar combinaciones de efectos musicales, o la creación de ellos (juntando trémolo, con eco, etc.).


A continuación se reproducen varios escritos de John Cage sobre el concepto de música experimental:
 

En esta música no hay nada más que sonidos: sonidos que han sido escritos y sonidos que no lo han sido. Los que no lo han sido parecen silencios en la música escrita y abren el camino de la música a aquellos sonidos que se producen en un entorno físico. Es una apertura que existe también en la escultura y en la arquitectura contemporáneas. Los edificios de cristal de Mies Van der Rohe o cuando se contemplan las construcciones en tela metálica del escultor Richard Lippold es inevitable que se vean otras cosas, incluida la gente, si es que hay personas en ese momento. No existen el espacio vacío ni el tiempo vacío, siempre existe algo que ver, algo que oír. Se tiene que escoger. Si no se quieren abandonar los intentos de controlar el sonido se podrá complicar la técnica musical tendiendo a aproximarse a las nuevas posibilidades y a la nueva conciencia. O bien, se podrá abandonar todo intento de controlar el sonido, quitarse el sonido de la cabeza y ponerse a descubrir medios que consientan a los sonidos el ser ellos mismos, en vez de ser el vehículo de las teorías humana o expresión de los sentimientos del hombre.

La emoción se produce en la persona que ya la posee. Y los sonidos, cuando se consiente que sean ellos mismos, no exigen del que los escucha que lo haga sin sentimiento alguno. Todo lo que se entiende por la capacidad de respuesta es justo lo contrario. Música nueva: audición nueva. No el intento de comprender algo que se dice, porque, si se dijese algo, las formas de las palabras se adaptarían a los sonidos. Sólo una atención a la actividad de los sonidos.


Aquel que se dedique a la música experimental encuentra los medios para separarse de la actividad de los sonidos que produce. Algunos utilizan operaciones aleatorias, tomadas de fuentes antiguas como el libro de las transformaciones (I King) chino, o modernas, como las tablas de los números casuales que también utilizan los físicos en sus investigaciones. El campo total de las posibilidades puede repartirse con aproximación menor o mayor, y los sonidos existentes en el interior de tales reparticiones se pueden numerar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario