jueves, 15 de marzo de 2012

So / Sonido

El so humanament audible consisteix en ones sonores que produeixen oscil · lacions de la pressió de l'aire, que són convertides en ones mecàniques en l'oïda humana i percebudes pel cervell. La propagació del so és similar en els fluids, on el so pren la forma de fluctuacions de pressió. En els cossos sòlids la propagació del so involucra variacions de l'estat tensional del medi.

El so és un tipus d'ones mecàniques longitudinals produïdes per variacions de pressió del medi. Aquestes variacions de pressió (captades per l'oïda humana) produeixen en el cervell la percepció del so.

Existeixen en la naturalesa sons generats per diferents fonts de so i les seves característiques de freqüència (alçada), intensitat (força), forma de l'ona (timbre) i envolupant (modulació) els fan diferents i inconfusibles.

Una ona mecànica és una pertorbació de les propietats mecàniques d'un medi material (posició, velocitat i energia dels seus àtoms o molècules) que es propaga en el medi.
Totes les ones mecàniques requereixen:
1. Alguna font que creu la pertorbació.
2. Un mitjà en el qual es propagui la pertorbació.
3. Algun mitjà físic a través del qual elements del medi poden influir un a l'altre.
El so és l'exemple més conegut d'ona mecànica, que en els fluids es propaga com a ona longitudinal de pressió.


El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio.

El sonido es un tipo de ondas mecánicas longitudinales producidas por variaciones de presión del medio. Estas variaciones de presión (captadas por el oído humano) producen en el cerebro la percepción del sonido.


Existen en la naturaleza sonidos generados por diferentes fuentes de sonido y sus características de frecuencia (altura), intensidad (fuerza), forma de la onda (timbre) y envolvente (modulación) los hacen diferentes e inconfundibles.

Una onda mecánica es una perturbación de las propiedades mecánicas de un medio material (posición, velocidad y energía de sus átomos o moléculas) que se propaga en el medio.
Todas las ondas mecánicas requieren:
1. Alguna fuente que cree la perturbación.
2. Un medio en el que se propague la perturbación.
3. Algún medio físico a través del cual elementos del medio puedan influir uno al otro.
El sonido es el ejemplo más conocido de onda mecánica, que en los fluidos se propaga como onda longitudinal de presión.


No hay comentarios:

Publicar un comentario